SVETAINĖS www.fabeta.lt NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

              Jūsų asmens duomenų valdytojas - UAB „Fabeta“, juridinio asmens kodas 121452287, buveinės adresas S. Stanevičiaus g. 24, 07102 Vilnius, el. p. info@fabeta.lt, www.fabeta.lt .

 

               Prisijungdami prie svetainės www.fabeta.lt , Jūs patvirtinate, kad besąlygiškai sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis svetaine Jums prisijungus, tiek ir vartotojams, neatlikusiems prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinęs, -usi su Taisyklėmis bei sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei svetainės paslaugoms teikti.

     Prisijungdamas prie svetainės, patvirtinate, kad:

Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame duomenis:

Kokiais tikslais mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Įprastai mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Kokie asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi?

Galime rinkti ir tvarkyti šių kategorijų asmens duomenis:

vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, adresą, kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą) ir pan.;

Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis?

           Visais atvejais UAB „Fabeta“ užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant asmens duomenis. UAB „Fabeta“ Jūsų asmens duomenis gali rinkti tik vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai įstatyminis bei sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindai, kai mes Jums teikiame pastato administravimo, techninės priežiūros ir kitas komunalines paslaugas, vadovaujantis atitinkamu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, arba Jūs sudarote su mumis sutartį dėl tokių paslaugų teikimo. UAB „Fabeta“ teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti Jūsų duomenis, pvz. tikriname mokumą, valdome ir/ar išieškome įsiskolinimą. Jūsų sutikimas, tai dar vienas pagrindas, kuriuo vadovaujantis galime tvarkyti Jūsų duomenis. Be to, Jūsų duomenis galime tvarkyti taip pat ir vykdant teisines prievoles (teisės aktų reikalavimų vykdymas, duomenų teikimas ir atsakymas į teisėtas valstybės institucijų užklausas ir pan.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

            Jūsų asmens duomenims tvarkyti UAB „Fabeta“ įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. UAB „Fabeta“  vykdoma duomenų saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kiek laiko saugome asmens duomenis?

            UAB „Fabeta“ saugo Jūsų duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys įprastai saugomi tol, kol iš sutartinių/paslaugų teikimo santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba tiek, kiek tai yra reikalingas UAB „Fabeta“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys yra sunaikinami.

Kam teikiame (arba galime teikti) asmens duomenis?

Mes galime pateikti Jūsų duomenis:

 Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

Visais klausimais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Fabeta“, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.